Zippy Pixie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ hàng ngày của gia tinh đẹp này là để thu thập hoa quả cho cộng đồng. Làm thế nào bạn nhận được?, Bởi vì trái cây thu thập trong nhóm có ít nhất ba. Bạn sẽ phải cuộn và trả lại kết quả giảm và đi vào giỏ wicker mình.