Wow Words

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một vài ô trống và một vài chữ cái. Hợp nhất chúng theo những cách khác nhau, bạn sẽ nhận được các từ để điền vào các ô trống. Đặt tất cả sự khéo léo của bạn và xác định vị trí các từ cần thiết để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo, nơi bạn sẽ phải hành động giống nhau nhưng với mức độ khó khăn hơn.