Word Detector

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên tàu này bạn có nhiều thẻ với chữ khác nhau. Đây là tối đa mà Formes lời với họ, bất kể độ dài của chúng. Bởi vì bạn biết làm thế nào những điều này từ, không có vấn đề kích thước, nhưng như hoàn toàn.