Word Bird

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này bạn sẽ thấy có rất nhiều chữ cái. Ban đầu có vẻ như tất cả đều rất hỗn loạn, nhưng ngay sau khi bạn chú ý, bạn sẽ phát hiện ra rằng có những từ ẩn trong lúc đó. Trong thực tế, bạn có danh sách ngay bên cạnh nó. Nhiệm vụ của bạn là xác định tất cả những từ đó bằng cách sử dụng thời gian ngắn nhất.