Uggs Clean and Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

¿Bạn có một bốt da cừu đẹp nhưng họ cũ, mòn và thiếu sức sống?. Trong trò chơi này bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm sạch và trên hết, làm thế nào để trang trí họ nhìn không chỉ bổ sung mới là đẹp hơn rất nhiều, bản gốc và bạn không đi không được chú ý ở tầng lớp xã hội của bạn.