Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bây giờ mà Tom đã đi vào kỳ nghỉ, Jerry là cơ thể và tâm hồn dành cho việc bắt giữ pho mát. Bất kỳ loại pho mát, nhưng đặc biệt là màu đỏ lớn. Hướng dẫn anh ta để tìm kiếm món ăn rất ngon của mình tránh rơi vào bẫy, lỗ, chai và những trở ngại khác.