Tap My Water

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng sự khéo léo và đặt hàng các đường ống chính xác trước khi nước thải để lại tất cả bẩn và cản trở. Bạn sẽ quản lý để làm cho nó biến mất xuống cống và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.