Sweet World Connect

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này bạn có một loạt kẹo ngọt. Nhiệm vụ của bạn là kết nối với cùng một dòng hoàn toàn giống nhau. Tối thiểu là ba, tối đa, càng nhiều, càng tốt. Trong số những thứ khác bởi vì điều này sẽ khiến thời gian ngừng chạy quá nhanh và trò chơi sẽ tiếp tục vô tận.