Super Insta Shopper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó cho thấy cách thông minh bạn đang làm việc mua sắm tại các siêu thị tìm ra thức ăn nhiều hơn từ danh sách và đặt ông trong xe. Thanh toán tại các hộp và bắt đầu một lần nữa cho đến khi bạn chạy ra khỏi thời gian.