Stick Ninja

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một ninja sẽ phải tính khoảng cách từ gò này đến gò khác. Một khi nó rõ ràng, bạn sẽ tạo ra một cây gậy chỉ đo khoảng cách đó để khi thả nó nằm trên gò đất tiếp theo. Nếu bạn rơi ngắn, hoặc đi qua, trò chơi kết thúc.