Star Wars Rebels Team Tactics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ khác nhau với nhóm của bạn 'Star Wars Rebels' chọn mỗi nhân vật theo cần kỹ năng, sức mạnh, di chuyển các đối tượng với tâm hay ném chất nổ của ông.