Spiderman, Hazards at Horizon High

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peter Parker chọn hoặc Spider-Man và đối đầu với các bác sĩ Óc và tay sai của mình. Họ đã xâm chiếm trường đại học của bạn để ăn cắp công nghệ Chromium và tàn phá trong thành phố. Nhiệm vụ của bạn là để thiết lập bẫy cùng tất cả các phòng và bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của họ để khôi phục an ninh tại các phòng thí nghiệm. Spider-Man Forward!.