Snake vs Block

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

hội đồng quản trị rắn nuốt này chạy các hạt nhỏ. Nhưng vì đây thêm chiều dài theo số của họ, các hộp còn lại. Hãy cẩn thận rằng việc đánh số trong số này không quá cao hoặc con rắn sẽ tan rã hoàn toàn.