Snail Bob 6

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kích hoạt các cơ chế của mỗi cấp theo thứ tự đúng để hướng dẫn các con ốc để thoát khỏi.