Sicario Kid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là Kid Sicario, một chuyên gia thực hiện tất cả những kẻ thù được đặt cho bạn, rất nhiều. Nhưng bạn phải nhanh chóng và xem Tín hiệu "Cháy!". Bạn càng tích lũy, bạn sẽ thêm càng nhiều tiền và khả năng cải thiện vũ khí của bạn càng lớn, trong số những thứ khác.