Scalak

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ có lúc xử lý của bạn một loạt các cấu trúc không đầy đủ mà bạn nên kết thúc mảnh phù hợp sau khi mảnh chính xác. Càng nhiều giải pháp, càng khó khăn hơn sau đây. Đặt bộ não của bạn để làm việc và may mắn.