Princesses Arendelle Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Arendelle chúa Anna, một thị trấn trong bộ phim "Frozen", muốn tổ chức một điệu nhảy. Giúp anh ta để chuẩn bị lời mời, chọn tủ quần áo của bạn và quyết định trang trí.