Princess Leia Good or Evil

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công chúa Leia của Star Wars là mệt mỏi vì vậy tốt. Ông muốn thay đổi diện mạo và trở thành một chút xấu. Trợ giúp cô ấy để có được nó và có thể lực lượng được với bạn.