Prince Romper Squad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giờ nghỉ là thời trang. Nó bao gồm một mảnh duy nhất của quần áo mà làm cho t-shirt và quần. Kiểm tra như thế nào về sự phù hợp tất cả các hoàng tử của vũ trụ Disney và biến chúng thành hoàng tử Squadron Break!.