Piggy Fight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những lợn đang chán ngấy với đang được xem xét chỉ thực phẩm, vì vậy trong trò chơi này trải qua một loạt các thách thức mà sẽ phải tồn tại và vượt qua các bài kiểm tra khác nhau. Đôi khi nó là đủ để sử dụng sự khéo léo, nhưng những người khác sẽ phải cầm súng và phá hủy mọi thứ.