Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có rất nhiều những nơi mà chiến đấu, nhưng không ai nên độc đáo như một căn gác. Có folks, có bạn cũng có thể tham gia hai đội quân đối lập, quân đội và lực lượng dân quân, và nhờ vào lòng tốt của nhiều tùy chọn, cam kết shots khẩn trương bệnh. Hãy đứng dậy và thử nó!. pacogames