Path of Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận vào rừng, trang bị một khẩu súng tiểu liên và được bao quanh bởi những kẻ thù bạn phải đi phá hủy khi bạn đi và dõng dạc kiểm tra.