Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhận vào rừng, trang bị một khẩu súng tiểu liên và được bao quanh bởi những kẻ thù bạn phải đi phá hủy khi bạn đi và dõng dạc kiểm tra.