Packets, Please!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có quyền kiểm soát quyền truy cập vào mọi người trên Internet. Không phải tất cả dữ liệu đều bình đẳng, do đó, làm công việc của bạn và làm theo chính sách của công ty mà bạn làm việc. Đọc email từ công ty để tìm hiểu những thay đổi và tăng tốc, ổ đĩa hoặc khách hàng ngắt kết nối dựa trên các thông tin thu được.