Pac Xon Deluxe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ghi Pacman cổ điển với một sự thay đổi, thay vì ăn dừa nên ăn các màn hình tránh họ liên lạc bạn.