Pac Xon Deluxe

Đang tải trò chơi...
Ghi Pacman cổ điển với một sự thay đổi, thay vì ăn dừa nên ăn các màn hình tránh họ liên lạc bạn.