Odd One Out

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một đống đồ vật khổng lồ. Mặc dù chúng là quyền hoặc ngược lại, tất cả chúng đều giống nhau. Tất cả trừ một. Đó là một điều kỳ lạ, một điều mà bạn sẽ phải xác định vị trí trong một thời gian giới hạn. Khi bạn tiến bộ, điều này sẽ giảm đi và số lượng đối tượng mở rộng, vì vậy việc tìm kiếm sự khác biệt sẽ là một nhiệm vụ phức tạp dần dần.