My Little Farm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một nông dân áp dụng và quản lý sự tăng trưởng và phát triển của trang trại của bạn. Thực vật, thu thập, bán và tái bắt đầu quá trình để tạo ra một đế chế.