Moving Up!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đất thủng được tiếp cận dần dần và phải ngăn chặn nó đạt bóng bạc liên tục tăng dẫn đến một bảng. Ngoài ra, bạn phải cố gắng không để rơi cho bất kỳ nhiều lỗ trên tường và, nếu có thể, hãy thu thập kim cương rải rác trên đường đi. Kiểm tra kỹ năng của bạn và khám phá thế nào đến nay bạn có thể đi.