Let's Play Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây không phải là một trò chơi thường xuyên của golf. Ở đây thỉnh thoảng lỗ là ở các vị trí xoắn và không thể nhất. Tuy nhiên, bạn phải có được bóng bên trong. Làm thế nào?, Như triệt để tính toán khoảng cách và sức mạnh bạn ném nó và ... xem những gì sẽ xảy ra. Chúc may mắn!.