Kendall Fashion Color Test

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn tâm trạng của bạn và trang phục phù hợp cho mô hình đẹp Kendall. Cuối cùng, cô ấy sẽ cho bạn biết nếu lựa chọn của bạn là đúng tùy thuộc vào cách bạn có tinh thần và tư vấn làm thế nào để cải thiện nó hoặc sử dụng nó.