Jewels

Đang tải trò chơi...
Di chuyển một hộp màu ngọc bạn muốn như là luôn luôn loại bỏ 3 hoặc nhiều hơn.