Jelly Madness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó kết hợp các số lớn nhất của thạch cùng màu để bật chúng và nhận được đủ điểm để chuyển sang cấp độ tiếp theo.