In Cube

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là đặt tất cả các mảnh trong lưới trung tâm, mà bạn sẽ phải đánh dấu chúng bằng màu đỏ và kéo chúng đến đúng vị trí của chúng. Đương nhiên không đáng làm theo bất kỳ cách nào, vì không ai trong số họ có hình thức giống nhau, họ phải phù hợp hoàn hảo và chỉ có một điều đạt được bằng cách quyết định cẩn thận cái nào đi trước và cái nào đi theo nó.