Hide Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi nhiều người chơi thú vị này, hai bên là những thợ săn vũ trang và các đối tượng văn phòng và gia đình khác. Người đầu tiên phải săn thứ hai, trong khi họ phải ẩn bằng cách sử dụng sự khéo léo mà không được tìm thấy cho đến khi thời gian tối thiểu của trò chơi kết thúc.