Guessing.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đoán từ của đối tượng hoặc động vật được rút ra trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều. Sau đó, nó sẽ lần lượt của bạn để kiểm tra khả năng của người khác.