Gold Miner Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lớp đất có đầy vàng và nhiệm vụ của Jack Vejo bao gồm thu thập tất cả các mảnh anh có thể, đặc biệt là những cái lớn nhất. Đối với điều này, bạn sẽ phải có mục tiêu rất tốt mỗi khi bạn ném móc của cần cẩu mạnh mẽ.