Goat in the Cave

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con dê núi này băng qua hang từ đầu này sang đầu kia, nhảy giữa các gò đất và luôn tránh rằng nhiều xiên chết người được cố định hoặc bắn ra mà phi tiêu tác động chống lại nó. Mỗi hầm mới được thông qua chỉ ra rằng cái tiếp theo sẽ khó khăn hơn. Và hơn thế nữa Và hơn thế nữa Và như vậy.