Get 1000

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một bảng đầy đủ các số. Nhiệm vụ của bạn là kéo đến trung tâm những người bạn thấy phù hợp để thêm tới 1000. Bạn cũng có thể tham gia với họ để tăng giá trị của họ. Và tất cả điều này với một thời gian hạn chế. Vì vậy, kích hoạt màng não và làm việc với nó.