Geo Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một xô tốc độ đầy đủ nền tảng trượt nhỏ và sợ hãi thay đổi cách thức mà những nguy hiểm và khắc nghiệt rất nhiều. Bạn nên tránh tất cả cho nhảy linh dương nhanh nhẹn. Cuối cùng hấp dẫn và Vanaras thay đổi kỹ thuật của bạn, nhưng không phải mục đích của bạn, mà là để đạt được kết thúc với tất cả bốn toàn bộ bộ phận của bạn.