Fun Game Play Sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn Sudoku phức tạp này thêm các số chính xác trong mỗi hộp để tránh lặp lại trong hàng và trong mỗi vuông.