Forgetful Friend Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

vấn đề bộ nhớ là anthological Dory. Không nhớ hay bạn bè của mình. Vì vậy, chúng ta có thể xem xét trò chơi này gần như là một hành động của tình đoàn kết, bởi vì nó là Dory nói với nhà tuyển dụng để tiếp tục gặp gỡ bạn bè của họ và ... kịp thời. Hmm, những gì chúng ta đang nói gì?.