Fire and Water Geometry Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong phiên bản khải huyền này của Geometry Dash, mọi thứ phát triển giữa lửa, dung nham, nước và băng. Trong sự nghiệp thông thường của mình tránh chướng ngại vật với nhảy và khéo léo, khối lập phương sẽ phải được đột biến trong lửa để nước thích hợp và tùy thuộc vào đó là nền tảng tiếp theo. Tàn bạo!