Findnum

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên một bảng lớn có rất nhiều số lượng rải rác và không có thứ tự. Một hộp sẽ cho bạn biết con số nào cần phải tìm ra rằng bạn sẽ phải quay số một lần cho miền địa phương. Tất cả mọi thứ có vẻ rất đơn giản, ngoại trừ một chi tiết: Trò chơi là trong thời gian thực và bạn sẽ phải cạnh tranh với nhiều tham dự viên của sự lựa chọn nhiều người chơi. Vì vậy, đặt pin!