Edward's Eatery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành nhà hàng bận rộn bồi bàn loại này. Cảm thấy khách hàng của bạn, phục vụ những gì họ yêu cầu và thu thập số tiền họ cung cấp cho bạn trong trở lại. Tất cả các hiệu quả, hữu ích và nhanh chóng cách.