Duo Cards

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của niềm vui thẻ trò chơi này là để thoát khỏi tất cả các bạn có. Mỗi người có một màu sắc và một số hoặc biểu tượng. Bạn phải đảm bảo rằng những phù hợp với thư trước đó người chơi khác đã để lại trên heap. Và như vậy, cho đến khi bạn chạy ra khỏi một thẻ duy nhất.