Crystal's X-Mas Home Deco

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Crystal muốn Giáng sinh đậm salon này của bạn là tốt nhất trong quận. Và, kể từ khi chúng tôi cũng là trang phục của cô. Góp phần vào hạnh phúc của họ giúp đỡ trong việc lựa chọn nó. Từ cây trang trí Giáng sinh hoặc chải quần cùng, vì vậy để nói chuyện.