Cover Orange

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ những đám mây tấn công bạn của chúng tôi utilizandos các đối tượng bạn đã có sẵn ở mỗi cấp.