Cookie Crush 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên tàu này, bạn sẽ tìm thấy nhiều cookie từ hương vị đa dạng, màu sắc và những cách rất khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là để đoàn kết chúng thành ít nhất ba nhóm theo xuất hiện. Nếu bạn làm tốt, bạn sẽ bắt đầu một chuyên gia chuỗi nổ gọi là "cookie lòng" và liên quan rời khỏi hội đồng quản trị có sản phẩm nào để tích lũy tiền xu và tiếp tục chơi.