Color Switch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Về nhận được bóng càng nhiều càng tốt thông qua các bức tường của cùng một màu sắc và thu thập tất cả các ngôi sao cho điểm thêm.