Chinese New Year Fortune

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Năm mới vừa bắt đầu. Đã đến lúc mở cookie tài sản của bạn và xem những gì tương lai nắm giữ. Giống như mô hình châu Á của chúng tôi. Một cô gái giao hàng đến nỗi trước khi mở cookie, cô ấy xứng đáng chọn một tủ quần áo, kiểu tóc và trang điểm đi kèm với một nghi lễ danh dự như vậy.