Candy Super Lines

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này bạn có một số ít kẹo. Bạn sẽ phải đoàn kết họ bằng cách xuất hiện và màu sắc theo nhóm ba, cố gắng theo cách này để rời khỏi hội đồng quản trị hoàn toàn miễn phí của đồ ngọt. Mỗi cử động bạn thực hiện sẽ được theo sau bởi một người khác có thể giúp hoặc làm cho nhiệm vụ của bạn khó khăn hơn.